Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku ul. Królowej Bony 4 38-500 Sanok

Deklaracja dostępności www.mosir-sanok.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.mosir-sanok.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 15 styczeń 2019
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01 kwietnia 2021

Status pod względem zgodności z ustawą z 4 kwietnia 2019

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • załączniki publikowane jako skany dokumentów w formie plików PDF
 • zdjęcia z imprez w masowej ilości stanowiące dodatek dekoracyjny bez atrybutu alt="".

Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1 AA). Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Ułatwienia na stronie podmiotowej

Strona posiada następujące ułatwienia:

 • Podwyższony kontrast.
 • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie.
 • Nawigacje klawiaturą.
 • Wyświetlenie zdjęć w negatywie/czarnobiałych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 15 stycznia 2019
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 01.04.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot zewnętrzy TT Soft Sp.z.o.o.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Ostrowski -.
 • E-mail: t.ostrowski@mosir-sanok.pl -
 • Telefon: 13 46 59 149 -

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji, niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot Publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotyczmanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwołcznie informuje, kiedy realizacja rządania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności jest niemożliwe, Miejski Ośrodek Sportu i Reakreacji może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy podmiot publiczny odmówi realizacji zapewnienia dostępności lub alternatynwego sposobu dostępu do informacji można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Arena Sanok Ul.Bony 4 38-500 Sanok

 • - wejście główne do Areny
 • -wejście do strefy zimnej poziom zero – brak przeszkód architektonicznych
 • -wejście na poziom górny trybuny -winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach
 • – brak przeszkód architektonicznych na poziomie górnym trybuny

W pobliżu Areny

 • – dostępne miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Toalety w Arenie Sanok przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami – wjazdy dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich

 • – brak przeszkód architektonicznych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Centrum Rehabilitacji i Sportu (Zespół Basenów) Ul. Bony 4 38-500 Sanok

 • Dostęp do infrastruktury obiektu poprzez wejście główne przeznaczone również do wjazdu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku znajduje się winda dostosowana do poruszania się wózkami (w windzie komunikaty głosowe).

Dostęp do infrastruktury basenów oraz rehabilitacji pozbawiony barier architektonicznych. W części zewnętrznej brak barier architektonicznych

 • – podjazdy dla wózków inwalidzkich.

Toalety oraz przebieralnie przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Przed budynkami znajdują się parkingi z miejscami dla osób z niepełnosprawnościami – do budynku prowadzą podjazdy. W budynkach nie ma pętli indukcyjnych.

Dom Sportowca oraz Administracja Mosir Sanok Ul: Bony 4 38-500 Sanok

 • W budynku występują przeszkody architektoniczne utrudniające samodzielne poruszanie się po obiekcie Domu Sportowca oraz Administracji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku. Po kontakcie telefonicznym z obiektem możliwa pomoc osób w pokonaniu bariery w postaci schodów (brak windy w budynku). W przypadku chęci załatwienia spraw w części administracyjnej budynku istnieje alternatywny sposób jej załatwienia – wyznaczone miejsce spotkania w leżącej obok Arenie Sanok – po kontakcie telefonicznym i ustaleniu daty spotkania.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Stadion Piłkarsko-Lekkoatletyczny „Wierchy” Ul. Żwirki i Wigury 10 38-500 Sanok

 • Wejście na obiekt przez oznaczone bramy. W przypadku wjazdu pojazdem brama od strony skrzyżowania ul. Żwirki i Wigury z ul. Traugutta – brama oznaczona „B1”.
 • Na obiekcie znajdują się miejsca postojowe pojazdów osób ze szczególnymi potrzebami (specjalnie oznakowane) po lewej stronie od bramy wjazdowej oraz za budynkiem z trybuną główną. W obiekcie znajduje się toaleta przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Pod trybuną główną znajdują się miejsca przeznaczone dla osób poruszających się na wózkach (po prawej stronie trybuny) – wjazd przez budynek główny.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Font Resize