Przetargi
strona-glowna
23 października 2020

Przetarg ograniczony

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku ogłasza przetarg ograniczony, licytacyjny na dzierżawę pomieszczenia  znajdującego się na parterze holu głównego hali widowiskowo – sportowej „Arena Sanok” przeznaczonego na prowadzenie działalności usługowej w zakresie medycyny i usług pochodnych.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 06.11.2020 r. o godzinie 10:00 w siedzibie MOSiR Sanok

  1. Królowej Bony 4 , Dom Sportowca Błonie – pok. konferencyjny. Przedmiotem przetargu jest pomieszczenie w hali „Arena Sanok” na parterze holu głównego.

 

Lokal o łącznej powierzchni: 21,00 m2

Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną , wod.- kan., c. o wraz z umeblowaniem

Działalność  usługowa w zakresie medycyny sportowej.

Cena wywoławcza: 13,50 zł/m2.

Wadium: 283,50 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy 50/100). Wadium stanowi równowartość  miesięcznego  czynszu  liczone  wg ceny wywoławczej stawki czynszu za

1 m2 powierzchni użytkowej.

 

Wadium za lokal  należy wpłacić na rachunek bankowy

 nr 41864200022001006782090003   najpóźniej do dnia 05.11.2020 roku.

 UWAGA!!! Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT .

 Informacji o przetargu łącznie z udostępnieniem go do oglądania udziela kierownik hali

  1. Roman Mól tel. 13/46-59-119 w godz. od 8:00 do 14:00.

 

 Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające

 osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu.

 

 Regulamin przeprowadzenia przetargu   do wglądu u Zamawiającego.

 Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego

 przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.

 

 Z przetargu wyklucza się oferentów:

–  którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,

–  z którymi MOSiR Sanok rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie

   trzech lat poprzedzających datę przetargu.