Bez kategorii
blonie
strona-glowna
18 września 2020

Turniej Piłki Nożnej

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH NA TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
⚽️ BRAK OGRANICZEŃ WIEKOWYCH
⚽️ 26 WRZEŚNIA 2020, GODZ. 11:00
⚽️ SANOCKIE BŁONIA
⚽️ DRUŻYNY MINIMUM 7-OSOBOWE
⚽️ ZAPISY W DNIU TURNIEJU OD GODZ. 10:20

Turniej Piłki Nożnej
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku, ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok
2. MIEJSCE ROZGRYWEK:
– Sanockie Błonia, ul. Królowej Bony 4, 38-500 Sanok
3. CEL IMPREZY:
– popularyzacja piłki nożnej i umożliwienie sanoczanom udziału, w atrakcyjnej formie,
w czynnym wypoczynku i rywalizacji sportowej w czasie wolnym,
– impreza promująca Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku.
4. UCZESTNICTWO:
W turnieju mogą brać wszystkie osoby, bez ograniczeń wiekowych oraz płci. Każda osoba biorąca udział w turnieju musi posiadać: w przypadku osoby niepełnoletniej zgodę na udział rodzica (załącznik nr 1); w przypadku osoby dorosłej oświadczenie o nieposiadaniu przeciwwskazań zdrowotnych (załącznik nr 2).
5. WARUNKI UDZIAŁU
a. Drużyna musi składać się z minimum 7 graczy.
b. Każda z drużyn musi mieć kierownika drużyny, który będzie informowany przez Organizatora o dalszym przebiegu rozgrywek oraz wszelkich sprawach organizacyjnych.
c. Zgłoszenia drużyn przyjmowane są w dniu turnieju, na 40 minut przed rozpoczęciem.
d. Zgłoszenie musi być podpisane przez kierownika drużyny, który tym samym zobowiązuje się opiekować zawodnikami swojej drużyny na każdym meczu i ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zachowanie się zawodników oraz osób towarzyszących podczas pobytu na zawodach. Kierownikiem drużyny może być tylko osoba dorosła (ukończone 18 lat).
e. Uprawniony do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do Karty zgłoszeniowej drużyny. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny.
f. Drużyna, która zgłasza się do turnieju nie może używać nazw oraz strojów innych zgłoszonych drużyn.
g. Zgłoszenie do turnieju jest jednoznaczne z przyjęciem zasad i reguł zawartych w Regulaminie Turnieju i przepisach gry określonych poniżej.
6. SYSTEM ROZGRYWEK
a. System rozgrywek zostanie podany na odprawie z kierownikami drużyn.
b. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 3 pkt, za remis 1 pkt, za przegraną 0 pkt.
O kolejności miejsc decyduje:
– większa ilość zdobytych punktów,
– wynik bezpośredniego spotkania,
– lepsza różnica bramek między zainteresowanymi,
– przy dalszym braku rozstrzygnięcia rzuty karne między zainteresowanymi drużynami.
c. Półfinały rozgrywane są aż do rozstrzygnięcia (dogrywka, rzuty karne). Wygrane drużyny z tych meczy grają o 1 miejsce, przegrane o 3 miejsce.
d. Mecz o 3 miejsce oraz o 1 miejsce również gra się aż do rozstrzygnięcia (ew. dogrywka, rzuty karne).
7. PRZEPISY GRY
a. czas gry: 2 x 8 minut, 5 minut przerwy. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu gry, po ustaleniu z kapitanami drużyn przed rozpoczęciem Turnieju.
b. w finale w przypadku remisu dogrywka 2 x 5 minut bez przerwy. Jeśli dogrywka nie wyłoni zwycięzcy następuje seria rzutów karnych (3 strzałów).
c. bramkarz po aucie bramkowym wybija piłkę dowolnie ręka lub nogą w obrębie swojego pola bramkowego.
d. nie obowiązuje przepis o spalonym.
e. Obowiązują aktualne przepisy PZPN, z następującymi wyjątkami:
 zawodników nie obowiązuje limit zmian w danym meczu.
 po otrzymaniu przez zawodnika drugiej żółtej lub czerwonej kartki, tenże zawodnik zmuszony jest do pauzowania w kolejnym meczu.
 za zachowania niegodne sportowca (przekleństwa, bójki, aroganckie zachowanie, itp.) sędzia zawodów ma prawo usunąć definitywnie/ostatecznie zawodnika z boiska.
8. NAGRODY
Puchary i upominki.
9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a. Za nieprzestrzeganie Regulaminu Turnieju i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z Turnieju lub walkower. Karę orzeka Organizator.
b. Organizator zapewnia pomoc medyczną w przypadku urazów powstałych w czasie gry. Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej i prawnej za udział w rozgrywkach uczestników chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry.
c. Każda drużyna jest zobowiązana i odpowiedzialna za ubezpieczenie swoich zawodników od następstw NW (nieszczęśliwych wypadków) i OC (odpowiedzialności cywilnej).
d. W trakcie meczów zabrania się noszenia zegarków, okularów, łańcuszków i innych ozdób.
e. Każdy z zawodników uczestniczy w meczach na własną odpowiedzialność. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku, który spowodował utratę własnego zdrowia zawodnika lub innego zawodnika odpowiedzialność prawna spada na osoby uczestniczące w danym zdarzeniu.
f. Zawodnicy biorący udział w Turnieju powinni posiadać ze sobą dokument potwierdzający ich tożsamość.
g. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed lub w przerwie meczu, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości osób zgłoszonych do gry w danym meczu lub znajdujących się na boisku, w celu ustalenia zgodności z protokołem zawodów. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i zastrzeżenia nie będą weryfikowane.
h. O wszelkich sprawach spornych decyduje sędzia główny zawodów oraz Organizator.
i. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek w razie zmiany ilości drużyn.
j. Każdy uczestnik biorący udział w Turnieju automatycznie akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na rejestracje i przetwarzanie swojego wizerunku do celów promocyjnych i marketingowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanok.
k. Do ostatecznej interpretacji postanowień powyższego Regulaminu uprawniony jest jedynie Organizator Turnieju.
l. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Organizator