Arena-sanok
Bez kategorii
Przetargi
strona-glowna
3 czerwca 2020

Przetarg ograniczony licytacyjny

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku ogłasza przetarg ograniczony, licytacyjny na dzierżawę miejsca pod automaty które znajduje się na parterze holu głównego hali widowiskowo-sportowej „Arena Sanok” .

Przetarg odbędzie się w dniu 18- 06 – 2020r. o godzinie 9,00 siedzibie MOSiR Sanok
ul. Królowej Bony 4 Dom Sportowca „Błonie” – pok. świetlica.

Przedmiotem przetargu jest miejsce pod automaty na holu głównym hali widowiskowo-sportowej „Arena Sanok” przeznaczone na prowadzenie działalności handlowej.

Miejsce wyposażone jest w instalacje: elektryczną i wodną. Działalność handlowa .
Cena wywoławcza: 350,00 zł/miejsce
Wadium: 350,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć złotych 00/100).
Wadium stanowi równowartość miesięcznego czynszu liczonego wg ceny wywoławczej stawki czynszu za 1 stanowisko. Wadium za lokal należy wpłacić w księgowości MOSiR Sanok, w godzinach 8,00 -14,00 najpóźniej do dnia 17 – 06 – 2020r..

UWAGA!!! Cenę wywoławczą i wadium podano bez podatku VAT – 23 %.
Informacji o przetargu łącznie z udostępnieniem go do oglądania udziela kierownik hali p. Roman Mól tel. 13-46-59-119 w godz. od 8,00 do 14,00.
Zaprasza się osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej do przystąpienia do przetargu. Regulamin przeprowadzenia przetargu do wglądu u Zamawiającego.
Zastrzega się, że organizator przetargu bez podania przyczyn może odstąpić od jego przeprowadzenia w stosunku do lokali objętych ogłoszeniem.
Z przetargu wyklucza się oferentów:
– którzy zalegają z zapłatą czynszu za lokal użytkowy,
– z którymi MOSiR Sanok rozwiązał umowę z przyczyn przez nich zawinionych w okresie
trzech lat poprzedzających datę przetargu.